برچسب: شرکت آب کيش

اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) 0

اساسنامه شرکت آب کيش 1

اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) شرکت آب کيش دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) شماره۱۰۶۳۴۹/ت۵۱۶۰۰هـ                       ۱۶/۸/۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شـوراي عالي مناطق آزاد تجـاري ـ صنعتي...