برچسب: محاسبات عمومي

‌‌قانون محاسبات عمومي كشور 0

‌‌قانون محاسبات عمومي كشور 1

‌‌قانون محاسبات عمومي كشور  محاسبات عمومي دانلود فایل WORD ‌‌قانون محاسبات عمومي كشور فصل اول – تعاريف ‌ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدف هاي قانوني مي‌شود، بوده و از...