برچسب: مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 0

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 1

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد سلامت نظام اداري دانلود فایل WORD قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد شماره61300                      3/10/1390 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون...