برچسب: هزینه شرکت های دولتی

آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی 0

آیین نامه درآمد و هزینه شرکت های دولتی 1

آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی هزینه شرکت های دولتی دانلود فایل WORD آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ             ۱۴۰۲/۳/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در...