برچسب: کشت فراسرزميني

آيين‌ نامه کشت فراسرزميني 0

آيين‌ نامه کشت فراسرزميني 1

آيين‌ نامه کشت فراسرزميني کشت فراسرزميني دانلود فایل WORD آيين‌ نامه کشت فراسرزميني شماره۱۲۱۴۶/ت۵۱۲۷۱هـ              ۵/۲/۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ صندوق توسعه ملي هيأت وزيران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي...