آيين نامه نرخ گذاري تاسيسات گردشگري 1

آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها
تاسيسات گردشگري
دانلود فایل WORD آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها
شماره۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱هـ             ۱۱/۶/۱۳۹۴
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۱۴۰۲/۹۳۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يکصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ سازمان: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
ب ـ قانون: قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و اصلاح بعدي آن.
ج ـ تأسيسات گردشگري: واحدهايي که پس از اخذ مجوزهاي لازم از سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير تأسيس يا فعاليت مي نمايند:
1ـ هتل، متل و مهمانپذير.
2ـ مراکز اقامتي خودپذيرايي شامل هتل آپارتمان ها، زايرسراها و خانه مسافرها.
3ـ اقامتگاه هاي بوم گردي و اقامتگاه هاي سنتي.
4ـ مراکز تفريحي و سرگرمي گردشگري.
5 ـ مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه هاي گردشگري.
6 ـ مراکز گردشگري سلامت از قبيل مجتمع هاي سلامت تندرستي و آب درماني و هتل بيمارستان.
7ـ محيط ها و پارک هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي و عشايري.
8 ـ مراکز گردشگري ساحلي و دريايي.
9ـ واحدهاي پذيرايي و انواع غذاخوري هاي منفرد بين راهي موجود.
10ـ تأسيسات اقامتي و پذيرايي واقع در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي.
11ـ واحدهاي پذيرايي واقع در پايانه (ترمينال) فرودگاه ها، پايانه هاي مسافربري زميني برون شهري، دريايي و ريلي.
12ـ واحدهاي پذيرايي واقع در پايانه هاي مسافري مرزي کشور.
13ـ سفره خانه هاي سنتي.
14ـ مناطق نمونه گردشگري.
15ـ دهکده هاي سلامت.
16ـ دفاتر يا شرکت هاي خدمات مسافرتي و جهانگردي.
دـ دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
فصل دوم ـ ضوابط صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا تکميل تأسيسات گردشگري
ماده۲ـ متقاضي ايجاد، اصلاح و يا تکميل تأسيسات گردشگري مکلف است پس از کسب موافقت اوليه سازمان مدارک مورد نياز را جهت بررسي و تطبيق با ضوابط مربوط به سازمان ارايه کند.
تبصره ـ مراجع استعلام شونده موظفند ظرف يک ماه به استعلام هاي سازمان پاسخ دهند. عدم ارايه پاسخ در مهلت ياد شده در حکم موافقت تلقي مي گردد.
ماده۳ـ تشخيص ايجاد و صدور مجوز انواع تأسيسات گردشگري و همچنين اصلاح، تکميل، تجهيز و بهره برداري اين تأسيسات منحصراً از وظايف و اختيارات سازمان مي باشد.
تبصره ـ کليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ضوابط قانوني و مورد عمل خود را در اين زمينه جهت ملاحظه و رعايت آنها به سازمان اعلام نمايند و سازمان هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ خواهد نمود.
ماده۴ـ شهرداري ها و ساير مراجع صادرکننده پروانه ساختمان تأسيسات گردشگري موظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود، مقررات اعلام شده توسط سازمان را نيز رعايت نمايند.
تبصره ـ مراجع صادرکننده پروانه ساختمان، مجاز به صدور پروانه احداث ساختمان تأسيسات گردشگري قبل از اعلام موافقت سازمان نمي باشند.
ماده۵ ـ دارنده مجوز ايجاد، اصلاح و يا تکميل تأسيسات گردشگري مکلف است طرح مربوط را براساس برنامه زمانبندي شده مورد تأييد سازمان به پايان برساند و به طور مرتب پيشرفت کار را به سازمان اطلاع دهد.
تبصره ـ علل قهري و اضطراري (از قبيل وقوع جنگ، سيل، زلزله و …) به تشخيص سازمان شامل تأخير نمي باشد.
فصل سوم ـ ضوابط صدور پروانه بهره برداري
ماده۶ ـ دارنده مجوز احداث تأسيسات گردشگري موظف است پس از اتمام عمليات ساختماني و تجهيز واحد مربوط، مراتب را جهت دريافت پروانه بهره برداري موقت به اطلاع سازمان برساند. سازمان بايد نسبت به صدور پروانه موقت صرفاً براي يک دوره شش ماهه اقدام نمايد. در اين مدت دارنده مجوز بايد نسبت به اخذ گواهينامه استاندارد کيفيت خدمات گردشگري اقدام و سازمان براي واحدهايي که موفق به اخذ گواهينامه مذکور شده اند، پروانه بهره برداري صادر نمايد.
تبصره۱ ـ سازمان صرفاً براي محل هاي  تأييد شده، پروانه بهره برداري صادر خواهد کرد و پروانه هاي صادره قابل تسري براي تأسيسات گردشگري نقاط ديگر نمي باشد.
تبصره۲ـ مدت اعتبار پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري از تاريخ صدور، سه سال تمام بوده و تمديد آن از طريق سازمان منوط به بررسي اعتبار مجدد گواهينامه استاندارد کيفيت خدمات گردشگري است.
تبصره۳ـ پروانه بهره برداري صادر شده براي هر واحد تأسيسات گردشگري شامل کليه فعاليت هاي آن واحد مي باشد. در صورت واگذاري هر يک از فعاليت ها به اشخاص غير، مسئوليت حسن اداره آنها صرفاً با دارنده مجوز مي باشد.
تبصره۴ـ کليه متقاضيان تأسيسات گردشگري موظفند حداقل يک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره برداري نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند. سازمان مکلف است در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه بهره برداري و عدم ايفاي تعهدات مربوط از سوي متقاضي از ادامه فعاليت واحد جلوگيري نمايد.
ماده۷ـ بهره بردار تأسيسات گردشگري بايد داراي شرايط زير باشد:
الف ـ دارابودن گواهي صلاحيت هاي حرفه اي لازم به تأييد مراجع ذي ربط.
ب ـ داشتن پروانه اشتغال به کار از مرجع ذي صلاح براي اتباع خارجي.
ج ـ داشتن کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم براي اتباع ذکور ايراني
تبصره۱ـ هرگاه متقاضي پروانه بهره برداري شخص حقوقي باشد، بايد در اساسنامه آن، زمينه خدمات گردشگري پيش بيني شده باشد.
تبصره۲ـ در صورت مشاع بودن مالکيت تأسيسات گردشگري، مالکين موظفند شخص واجد شرايط را به عنوان نماينده رسمي معرفي نمايند و پروانه بهره برداري فقط به نام وي صادر خواهد شد. در صورت بروز اختلاف بين ذي نفعان و عدم معرفي نماينده ذي صلاح، پروانه بهره برداري صادر و تمديد نخواهد شد.
تبصره۳ـ در صورتي که دارنده پروانه بهره برداري فوت نمايد وراث يا نماينده قانوني آنها موظفند تا يک سال با رعايت تبصره (۲) اين ماده تقاضاي صدور پروانه بهره برداري مجدد نمايند. در اين مدت پروانه بهره برداري قبلي به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده۸ ـ انتقال پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري در صورت واجد شرايط بودن متقاضي جديد منوط به موافقت سازمان مي باشد.
ماده۹ـ تبديل و تغيير نوع بهره برداري تأسيسات گردشگري تحت هر عنوان بايد با موافقت سازمان باشد.
فصل چهارم ـ ضوابط درجه بندي
ماده۱۰ـ تأسيسات گردشگري حسب نوع، براساس مشخصات فني، تجهيزات، نيروي انساني و کيفيت ارايه خدمات به شرح زير درجه بندي مي شوند:
الف ـ هتل ها به پنج درجه يک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره.
ب ـ ساير تأسيسات گردشگري به تشخيص سازمان به سه درجه يک، دو و سه.
تبصره۱ـ شرح مشخصات، ضوابط و درجه بندي تأسيسات گردشگري موضوع اين ماده توسط سازمان تعيين و پس از تأييد رئيس سازمان اجرا خواهد شد.
تبصره۲ـ سازمان مي تواند به واحدهاي اقامتي و پذيرايي که تجهيزات و خدماتي بيش از حد ضوابط لازم براي درجه مصوب ارايه مي کنند، طبقه ممتاز اعطا نمايد.
ماده۱۱ـ درجه بندي، سلب و تغيير درجه، تعطيلي موقت و يا لغو پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري بر عهده کميسيون درجه بندي است که با عضويت مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و يا معاون گردشگري استان، نماينده تشکل صنفي گردشگري و نماينده اداره کل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري سازمان در استان ها تشکيل مي شود. کميسيون يادشده موظف است بر طبق استانداردهاي کيفيت خدمات گردشگري مصوب، ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغ شده سازمان، تأسيسات گردشگري را در چارچوب اين آيين نامه درجه بندي، سلب و تغيير درجه دهد. سازمان مي تواند از شرکت هاي صاحب صلاحيت به عنوان عوامل تطبيق استانداردهاي کيفيت خدمات گردشگري استفاده نمايد.
تبصره۱ـ شيوه نامه درجه بندي، شرح وظايف و نحوه عملکرد شرکت هاي عامل تطبيق توسط سازمان تدوين و پس از تأييد رئيس سازمان ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ درجه بندي آن دسته از تأسيسات گردشگري که استانداردهاي کيفيت خدمات گردشگري آنها هنوز مصوب نگرديده حسب پيشنهاد هر يک از اعضاي کميسيون درجه بندي و مطابق مفاد شيوه نامه درجه بندي تأسيسات گردشگري انجام خواهد شد.
تبصره۳ـ درجه تعيين شده در موافقت اصولي صادره صرفاً به عنوان درجه اوليه تلقي شده و مرجع نهايي تعيين درجه، کميسيون درجه بندي است. در صورت اعتراض بهره بردار به رأي صادره موضوع وفق مفاد شيوه نامه درجه بندي تأسيسات گردشگري بررسي خواهد شد.
تبصره۴ـ بهره بردار تأسيسات گردشگري مي تواند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ رأي به صورت کتبي به آن اعتراض نمايد. اعتراض به رأي کميسيون درجه بندي به کميسيون عالي تجديدنظر مرکب از نماينده معاون گردشگري سازمان، مديرکل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري، مديرکل حقوقي سازمان و نماينده تشکل صنفي مربوط مورد رسيدگي و رأي صادره، قطعي و لازم الاجرا است.
ماده۱۲ـ در هر يک از تأسيسات گردشگري که موفق به دريافت گواهينامه استاندارد کيفيت خدمات گردشگري شده اند نرخ اتاق، اغذيه و ساير خدمات توسط بهره بردار پيشنهاد شده و پس از تأييد تشکل صنفي گردشگري و تأييد نهايي مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، يک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره برداري ارسال مي گردد. نرخ آن دسته از تأسيسات گردشگري که استانداردهاي کيفيت خدمات گردشگري آنها هنوز مصوب نشده، مشترکاً توسط سازمان و تشکل صنفي گردشگري و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم ساليانه اعلام شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و به بهره بردار ابلاغ مي شود.
تبصره ـ بهره برداران تأسيسات گردشگري موظف به رعايت نرخ نامه هاي ابلاغي مي باشند و در صورت تخطي مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) با آنها برخورد خواهد شد.
ماده۱۳ـ سازمان بايد ظرف شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداري موقت نسبت به درجه بندي و صدور پروانه بهره برداري جهت تأسيسات گردشگري اقدام کند.
فصل پنجم- شرايط اداره کنندگان تأسيسات گردشگري
ماده۱۴ـ مسئوليت اداره تأسيسات گردشگري موضوع اين آيين نامه به عهده مديري خواهد بود که واجد شرايط زير باشد:
الف ـ متدين به دين اسلام و يا ساير اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اتباع ايراني.
ب ـ دارابودن گواهي عدم سوء پيشينه کيفري در حدود مقرر در ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب ۱۳۹۲ـ .
ج ـ دارابودن کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم براي اتباع ذکور ايراني.
د ـ اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط براي اتباع خارجي.
هـ ـ دارابودن گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و داشتن کارت معاينه بهداشتي.
و ـ داراي مدرک تحصيلي متناسب با تأسيسات گردشگري براساس دستورالعملي که به تأييد رئيس سازمان مي رسد.
ز ـ دارابودن گواهينامه معتبر مربوط به طي دوره آموزشي تخصصي از مراکز آموزشي داخل يا خارج از کشور و يا موفقيت در آزمون فني و تخصصي سازمان.
ح ـ تسلط به يکي از زبـان هاي خارجي توسـط مديران هتل هاي سه، چهار و پنج ستاره و تأسيسات گردشگري ويژه به تناسـب درجه واحـد در حد لزوم حسب دستورالعمل سازمان.
ماده۱۵ـ سازمان براي مديران تأسيسات گردشگري واجد شرايط کارت مديريت صادر خواهد کرد. مدت اعتبار اين کارت سه سال است و صدور و تمديد کارت مديريت منوط به ارايه تقاضاي کتبي به سازمان مي باشد.
تبصره۱ـ هر شخص فقط مي تواند در يک زمان مديريت يک واحد از تأسيسات گردشگري را عهده دار شود.
تبصره۲ـ مديران تأسيسات گردشگري غير از اشتغال در واحد مربوط نبايد شغل ديگري داشته باشند.
ماده۱۶ـ دارندگان پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري در صورت غيبت مدير واحد به مدت بيش از دو ماه موظفند پس از موافقت کتبي سازمان، نسبت به معرفي جانشين واجد شرايط اقدام نمايند. جانشين، حداکثر سه ماه مي تواند اداره واحد گردشگري را عهده دار شود. در صورتي که مدير در پايان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتباً اعلام ننمايد، سازمان مي تواند او را از مديريت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (۱۸) رفتار نمايد.
فصل ششم ـ نظارت بر فعاليت تأسيسات گردشگري
ماده۱۷ـ نظارت بر فعاليت تأسيسات گردشگري موضوع اين آيين نامه از جهت سطح و کيفيت ارايه خدمات و رعايت ضوابط درجه بندي و نرخ هاي تعيين شده به عهده سازمان است. در صورت مشاهده قصور يا تقصير در اداره مطلوب تأسيسات گردشگري و يا هرگونه نارسايي و تخلف از مفاد اين آيين نامه به شرح زير عمل خواهد شد:
الف ـ تذکر کتبي با درج در سابقه واحد.
ب ـ اخطار کتبي با تعيين مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسايي.
ج ـ کاهش درجه تأسيسات گردشگري موضوع ماده (۱۰).
د ـ تعليق مجوز بهره برداري تا رفع اشکال و نارسايي ها (درخصوص تأسيسات پذيرايي حداکثر تا يک ماه).
هـ ـ لغو پروانه بهره برداري.
تبصره۱ـ در صورت وقوع گرانفروشي، کم فروشي، عدم ارايه خدمات مطلوب و وضعيت نامناسب بهداشتي، سازمان مي تواند برابر بند (د) اين ماده اقدام نمايد.
تبصره۲ـ سازمان مي تواند مدير يا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدي مديريت يا بهره برداري تأسيسات گردشگري محروم نمايد.
تبصره۳ـ کاهش درجه، تعليق و لغو پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري، صرفاً با تأييد کميسيون درجه بندي امکان پذير خواهد بود.
ماده۱۸ـ در صورت فوت، استعفا يا لغو کارت مديريت واحد گردشگري، بهره بردار موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعيين و معرفي مدير واجد شرايط طبق ماده (۱۵) اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام، سازمان مي تواند واحد مزبور را تعطيل نمايد.
ماده۱۹ـ چنانچه رسيدگي به تخلف واحد تأسيسات گردشگري از حيطه اختيارات سازمان خارج باشد بايد فوراً موضوع به مراجع ذي صلاح جهت اقدام قانوني اعلام شود.
ماده۲۰ـ چنانچه واحد گردشگري بدون داشتن مجوز و يا عذر موجه سه ماه تعطيل باشد، پروانه بهره برداري آن رأساً توسط سازمان لغو و براي شروع بهره برداري مجدد رعايت کليه مواد اين آيين نامه الزامي است.
تبصره۱ـ تشخيص موجه يا غيرموجه بودن علت تعطيل با سازمان است.
تبصره۲ـ تأسيسات گردشگري که فعاليت آنها فصلي است به تشخيص سازمان مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده۲۱ـ مديران تأسيسات گردشگري موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذيه، آشاميدني ها و ساير خدمات واحد مربوط را در برگه ها و اندازه هاي استاندارد در محلي مناسب در معرض ديد مسافران و مهمانان نصب نموده و متعهد به رعايت آن باشند.
تبصره ـ تأسيسات گردشگري موظفند صورت حساب ها و فهرست نرخ اغذيه و ساير خدمات خود را روي نمونه هايي که به زبان فارسي و يکي از زبان هاي خارجي تهيه شده است، به مشتريان ارايه نمايند.
ماده۲۲ـ مدير واحد اقامتي موظف است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و ساير اطلاعات آماري مورد نياز سازمان را طبق دستورالعمل هاي صادره سازمان تهيه و به سازمان ارايه نمايد.
تبصره ـ سازمان مي تواند در صورت عدم ارايه اطلاعات مورد درخواست برابر ماده (۱۷) با واحدهاي مستنکف، رفتار نمايد.
فصل هفتم ـ متفرقه
ماده۲۳ـ ادارات نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند به تقاضاي سازمان، رأساً از ادامه فعاليت تأسيسات گردشگري که بر خلاف اين آيين نامه عمل کنند و همچنين تأسيسات غيرمجاز که به اسکان و پذيرايي ميهمانان و مسافران مبادرت مي نمايند، جلوگيري و نتيجه را کتباً به سازمان اعلام نمايند.
تبصره۱ـ جلوگيري از ادامه فعاليت تأسيسات گردشگري متخلف و غيرمجاز بايد پـس از تعيين مهلت مناسب به تشخيص سازمان و در صورت لزوم همراه با لاک و مهر يا پلمپ تمام يا قسمـتي از واحد صورت گيرد که حدود آن به اعلام سازمان مي باشد.
تبصره۲ـ در موارد سلب درجه و تعطيل دايم واحد گردشگري، مراجع مذکور در اين ماده موظفند همزمان با اجراي دستور تعطيل نسبت به محو نام و ساير علايم و آثار واحد گردشگري از روي تابلوها و مانند آن اقدام نمايند.
ماده۲۴ـ تأسيسات گردشگري سازمان هاي دولتي، شهرداري ها و نهادهاي انقلاب اسلامي نيز مشمول مفاد اين آيين نامه مي باشد. سازمان هاي دولتي مشمول اين آيين نامه ملزم به احراز آن دسته از شرايط مندرج در اين آيين نامه که براساس دولتي بودن آنها موضوعيت ندارند، نمي باشند.
ماده۲۵ـ سازمان دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت تشکل هاي تأسيسات گردشگري و نيز صدور مجوز براي اشخاص حقوقي براي فعاليت در تأسيسات گردشگري و ساير دستورالعمل هاي مورد نياز در اجراي اين آيين نامه را تهيه و با تأييد رئيس سازمان ابلاغ مي نمايد.
ماده۲۶ـ اين تصويب نامه، جايگزين تصويب نامه شماره ۷۴۰۸/ت۱۴۱ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5526
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها

آيين نامه نرخ گذاري تاسيسات گردشگري

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *