آيين‌ نامه کشت فراسرزميني 1

آيين‌ نامه کشت فراسرزميني
کشت فراسرزميني
دانلود فایل WORD آيين‌ نامه کشت فراسرزميني
شماره۱۲۱۴۶/ت۵۱۲۷۱هـ              ۵/۲/۱۳۹۵
وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ صندوق توسعه ملي
هيأت وزيران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه کشت فراسرزميني را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه کشت فراسرزميني
ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ کشت فراسرزميني: بهره برداري از منابع، عوامل، ظرفيت ها و امکانات ساير کشورها براي توليد محصولات کشاورزي مورد نياز در راستاي حفظ منابع پايه توليد و ارتقاي امنيت غذايي و ساير نيازهاي صنعتي کشور.
ب ـ متقاضي: کليه اشخاص حقيقي ساکن ايران و اشخاص حقوقي ايراني که در چارچوب ضوابط اين آيين نامه داوطلب کشت فراسرزميني در کشورهاي هدف مي باشند.
ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري وزارتخانه هاي امور خارجه و امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاه هاي ذي ربط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به تنظيم و ارايه مشوق ها و حمايت ها به متقاضيان کشت فراسرزميني، از جمله موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ انجام پشتيباني، ارايه اطلاعات و مشاوره هاي لازم به متقاضي.
ب ـ تعهد خريد محصولات و يا توليد قراردادي در شرايط رقابتي در مورد محصولات مورد نيازي که اولويت آنها توسط وزارت جهاد کشاورزي اعلام و در چارچوب مقادير مصوب انجام مي شود.
تبصره ـ ضوابط تعيين صلاحيت حرفه اي متقاضيان کشت فراسرزميني توسط
وزارت جهاد کشاورزي تعيين مي شود.
ماده۳ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ تنظيم و مبادله تفاهم نامه هاي دوجانبه به منظور اخذ مجوز فعاليت جهت توليد، صدور محصولات توليدي و بهره گيري از ابزارهاي سياسي و حقوقي موجود براي برقراري امنيت سرمايه گذاري متقاضيان در کشورهاي هدف.
ب ـ حمايت هاي حقوقي، قانوني و مدني از متقاضيان در کشورهاي هدف.
پ ـ ارايه تسهيلات لازم در خصوص امور کنسولي، اخذ رواديد، اقامت و کار براي متقاضيان در کشورهاي هدف با معرفي وزارت جهاد کشاورزي.
ت ـ جمع آوري و ارايه اطلاعات لازم از کشورهاي هدف به ويژه در خصوص قوانين، مقررات، ضوابط و شرايط سرمايه گذاري، مالکيت، اجاره و بهره برداري از اراضي به وزارت جهاد کشاورزي.
ماده۴ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (شرکت مادرتخصصي سرمايه گذاري هاي خارجي ايران) مجاز است با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني در اجراي پروژه هاي بزرگ کشت فراسرزميني در کشورهاي هدف با رعايت قوانين و مقررات مربوط مشارکت نمايد.
ماده۵ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تأمين ارز مورد نياز در قالب اعتبار خريد محصولات توليدي اقدام نمايد.
ماده۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط نسبت به حمايت از نيروي کار ايراني متقاضي کشت فراسرزميني در کشورهاي هدف اقدام نمايد.
ماده۷ـ صندوق توسعه ملي مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به تأمين تسهيلات مورد نياز متقاضيان کشت فراسرزميني در کشورهاي هدف با معرفي وزارت جهاد کشاورزي اقدام نمايد.
ماده۸ ـ اين آيين نامه صرفاً شامل متقاضياني مي شود که با وزارت جهاد کشاورزي جهت تأمين اهداف مذکور در اين آيين نامه قرارداد منعقد نموده باشند.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5528
آيين‌ نامه کشت فراسرزميني

کشت فراسرزميني

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *